Stichting Kunstbikken

Algemene Voorwaarden

INHOUD

1. Algemeen

 1. Tot standkoming van opdrachten

–               Regulier aanbod       – Maatwerk

 1. Verplichtingen

–               verplichtingen stichting kunstbikken en oud uck

–               Verplichtingen Opdrachtgever

–               Betalingsvoorwaarden

–               Overmacht

–               Tussentijdse beëindiging van de opdracht

–               Aansprakelijkheid en vrijwaringen

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op : alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij stichting Kunstbikken zich verbindt/zal verbinden de Opdracht te verrichten voor opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor stichting Kunstbikken voortvloeiende werkzaamheden.
Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in , bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdracht bevestiging.
Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdig zijn, geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door de stichting uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Opdrachten worden niet aangegaan met een Opdrachtgever die uit elke hoofde ook een betalingsachterstand heeft aan stichting Kunstbikken van meer dan 365 dagen. Als dit onverhoopt het geval is dan zal stichting Kunstbikken dit aan de Opdrachtgever berichten.

Definities
• Regulier aanbod: aanbod opgenomen in onze brochure
• Maatwerk: iedere opdracht die niet onder het ‘reguliere aanbod’ valt.
• Opdracht: de door het stichting Kunstbikken te (doen) verichten werkzaamheden zoals gespecificeerd in een offerte of opdrachtbevestiging.
• Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die stichting Kunstbikken de opdracht vertsrekt op basis waarvan de stichting de werkzaamheden verricht(en)
• Docent: de persoon ingeschakeld en verandwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht.
• Werkzaamheden: alle werkzaamheden die stichting Kunstbikken ten behoeve van de opdrachtgever in het kader van de opdracht heeft aanvaard alsmede alle daaruit voor stichting Kunstbikken voortvloeiende verplichtingen

 

Tot standkoming van opdrachten

Regulier aanbod:

• Een Opdracht komt tot stand op de datum waarop stichting Kunstbikken de Opdrachtgever schriftelijk heeft bericht welke van de programmaonderdelen waarvoor de Opdrachtgever zich via het Inschrijfformulier had aangemeld zijn toegekend.
• Een eventuele wijziging in de toegewezen programmaonderdelen is alleen mogelijk indien de Opdrachtgever dat binnen 7 werkdagen na de datum van voornoemd bericht schriftelijk aan stichting Kunstbikken laat weten.
• Indien het tot een wijziging van de toegekende programmaponderdelen komt, is sprake van een Opdracht op de datum waarop stichting Kunstbikken de wijzigingen schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd. In dat geval is artikel hierboven niet van toepassing en zijn wijzigingen niet meer mogelijk.

Maatwerk:

• Een Opdracht komt tot stand doordat:
a) Beide partijen een offerte of opdrachtbevestiging ondertekenen
b) stichting Kunstbikken met medeweten van de Opdrachtgever op de school/locatie van Opdrachtgever is gestart met de Opdracht/Werkzaamheden.

• Een offerte of opdrachtbevestiging bevat tenminste een omschrijving van de Opdracht en de Werkzaamheden, de (verwachte) duur van de Opdracht, alsmede de kosten. Binnen de termijn van zeven dagen na ondertekening kan de Opdrachtgever de Opdracht kosteloos intrekken. Daarna gelden de volgende annuleringskosten:
1. Tot zes weken voor aanvang van de Opdracht is 35% van de kosten verschuldigd
2. Tot 4 weken voor aanvang van de Opdracht is 50% van de kosten verschuldigd
3. Tot 1 week voor aanvang van de Opdracht is 75% van de kosten verschuldigd
4. Binnen 1 week voor aanvang van de activiteit is 100% van de kosten verschuldigd. hrijfformulier had aangemeld zijn toegekend.

 

Verplichtingen

VERPLICHTINGEN Stichting kunstbikken en oud uck

• Het leveren van een contactpersoon voor de Opdrachtgever
• Het informeren van de Opdrachtgever over de randvoorwaarden van de activiteit
• Het vervoer van apparatuur, instrumenten en/of lesmaterialen benodigd voor het uitvoeren van de Werkzaamheden
• Het inzetten van gekwalificeerde vakdocenten en/of begeleiders

VERPLICHTINGEN Opdrachtgever

• Leveren van een contactpersoon die de Werkzaamheden van stichting Kunstbikken binnen de school/instelling coördineert
• Een geschikte ruimte voor de uitvoering van de Werkzaamheden beschikbaar stellen
• Beschikbaar stellen van een begeleidende leerkracht per groep voor elke afzonderlijke Opdracht waarvoor Werkzaamheden worden uitgevoerd op de school
• Het informeren van personeel over de komst van de Docent (dag/tijdstip) en hem/haar naar het juiste lokaal te begeleiden;

BETALINGVOORWAARDEN

Betaling van het factuurbedrag door de Opdrachtgever dient binnen 21 dagen te geschieden na factuurdatum op het bankrekeningnummer stichting Kunstbikken.

Indien de Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, dan is hij van rechtswege in verzuim en heeft stichting Kunstbikken, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag aan de Opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot aan de datum van algehele betaling door de Opdrachtgever, een en ander onverminderd de verdere rechten welke stichting Kunstbikken heeft.

Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan de hand van de van tijd tot tijd geldende staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK). De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten

Overmacht

 

 • Indien partijen de verplichtingen uit de Opdracht, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 • Mocht stichting Kunstbikken door overmacht de Opdracht/Werkzaamheden niet tijdig kunnen nakomen dan zal stichting Kunstbikken zo veel mogelijk naar redelijkheid en binnen haar mogelijkheden, inspanningen doen om de Opdrachtgever een goed en tijdig alternatief te bieden. Dit tegen gelijkblijvende kosten. stichting Kunstbikken zal terstond aan de Opdrachtgever laten weten wanneer zij door ziekte of ongeval van de Docent de Opdracht niet tijdig na kan komen.
 • Indien stichting Kunstbikken bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
 • Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer niet mogelijk is en langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

TUSSENTIJDSE BEINDIGING VAN DE OPDRACHT

 • Opdrachtgever van stichting Kunstbikken kunnen ten alle tijden (tussentijds) de Opdracht opzeggen zonder inachtneming van een op zegtermijn. Indien de Opdracht eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomst de door stichting Kunstbikken opgegeven uren voor de werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
 • Opzegging dient schriftelijk te geschieden
 • Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft stichting Kunstbikken recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die de stichting reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals- onder meer- eventuele kosten met betrekking tot onder aanneming).
 • Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door stichting Kunstbikken, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van stichting Kunstbikken bij overdracht van Werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor de stichting zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat opdrachtgever alle onderliggende openstaande facturen heeft voldaan.

AANSPRAKELIJKEHEID EN VRIJWARINGEN

 • De aansprakelijkheid van stichting Kunstbikken bedraagt maximaal het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht in rekening gebrachte.
 • In geval van aansprakelijkheid van stichting Kunstbikken is die aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
 • stichting Kunstbikken is tegenover de Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade in de zin van artikel 6:96 BW die het directe gevolg is van een (samenhangende serie van ) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht met dien verstande dat de stichting niet aansprakelijk is voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presenteren door stichting Kunstbikken/de Docent
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of grove nalatigheid van stichting Kunstbikken/de docent.
 • De opdrachtgever is gehouden schade beperkende maatregelen te nemen. stichting Kunstbikken heeft het recht de schade ongedaan te maken of te beperken.
 • De Opdrachtgever vrijwaart stichting Kunstbikken voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de Opdrachtgever aan stichting Kunstbikken/de docent geen, onjuiste of onvolledige instructies heeft verstrekt.
 • De opdrachtgever vrijwaart stichting Kunstbikken voor aanspraken van derden (medewerkers van stichting Kunstbikken en door stichting Kunstbikken ingeschakelde derden, zoals docent, daaronder begrepen) die net de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever en of in de school/locatie of op het schoolplein aanwezige derden of van onveilige situaties in de school of op het schoolplein van de Opdrachtgever.

KLACHTEN

In het geval de Opdrachtgever klachten heeft over de Werkzaamheden dient zij die terstond aan stichting Kunstbikken kenbaar te maken door middel van een schriftelijke ingebrekestelling. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat stichting Kunstbikken in staat is zo adequaat mogelijk te reageren.

Indien een klacht gegrond is, zal stichting Kunstbikken de Werkzaamheden alsnog correct (doen) verrichten, tenzij dit voor de Opdrachtgever aantoonbaar niet opportuun is geworden, wat de Opdrachtgever schriftelijk moet laten weten aan stichting Kunstbikken

Indien het alsnog uitvoeren van de Opdracht/Werkzaamheden niet meer mogelijk of opportuun is, zal stichting Kunstbikken slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het bepaalde in artikel Aansprakelijkheid en
vrijwaringen.

OPSCHORTINGSRECHT

stichting Kunstbikken is bevoegd na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op de Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

stichting Kunstbikken mag de nakoming van haar verplichtingen in ieder geval opschorten in de gevallen dat:

a) de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Opdracht niet of niet volledig nakomt
b) na totstandkoming van de Opdracht stichting Kunstbikken omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever haar verplichtingen niet of slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, in welk geval de opschorting slechts is toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

NON CONCURRENTIE

Beide partijen verplichten zich gedurende de duur van de Opdracht, alsmede gedurende een periode van een half jaar na het einde van de Opdracht, geen relatie aan te gaan met elkaars medewerkers en/of Docenten, die bij de uitvoering van de Opdracht betrokken zijn, of zijn geweest, tenzij partijen anders afspreken.

RECHT EN FORUM KEUZE

De opdracht en deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden Nederland,

Geïnteresseerd?

neem contact op